نویسنده ایرانی با کتاب جدیدش خشم جامعه یهودیان را برانگیخت